Y4 Works logo

25/06/2024

|

konsultointi

25/06/2024

Liikkeenjohdon konsultointi maksaa, mutta mitä saat vastineeksi?

Jaa blogi:

Yritykset, toimialasta ja koosta riippumatta, kääntyvät yhä useammin ulkopuolisten asiantuntijoiden puoleen esimerkiksi etsiessään uusia tapoja tehostaa toimintaansa, integroidessaan uusinta teknologiaa ja pysyäkseen kilpailukykyisinä nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Miksi yritykset ovat valmiita maksamaan merkittäviäkin summia liikkeenjohdon konsultoinipalveluista? Mitä konkreettisia hyötyjä konsultointi tarjoaa? Tässä artikkelissa pureudumme liikkeenjohdon konsultoinnin hyötyjen ytimeen. Artikkeli antaa syvällisen ymmärryksen siitä, mitä konsultointi sisältää ja miten se voi kehittää yrityksen liiketoimintaa.

Mitä liikkeenjohdon konsultointi on?

Aloitetaan käymällä läpi, mitä liikkeenjohdon konsultoinnilla tarkoitetaan. Liikkeenjohdon konsultointi on palvelu, jossa asiantuntijat tarjoavat näkemyksiä, neuvoja ja ratkaisuja yrityksille, jotka etsivät ulkopuolista apua erityisiin haasteisiin. Konsultointi voi kattaa laajan kirjon eri toimintoja, kuten strategista suunnittelua ja liikkeenjohdon kehittämistä tai digitalisaation, markkinoinnin, johtamisen ja tehokkuuden parantamista.

 

Esimerkkejä liikkeenjohdon konsultoinnista

Konsultointialalla toimii monenlaisia asiantuntijoita, jotka erikoistuvat eri toimialojen ja liiketoiminnan osa-alueiden kehittämiseen. Tässä katsaus meidän toteuttamiin konsultointipalveluihin:

 • Strategia ja tuottavuus: Konsultointi luo yrityksellesi selkeän vision ja määrittelee konkreettiset tulevaisuuden tavoitteet. Konsultoinnissa yhdistetään yrityksen resurssit yhtenäiseen suuntaan, tuetaan kestävää kasvua ja vahvistetaan kilpailukykyä. Oikein laadittu strategia toimii karttana kohti visiota. Konsultointi voi sisältää esimerkiksi kasvustrategian luomisen tai talouslukujen tarkastelun ja tuottavuuden parantamisen.
 • Markkinointi ja viestintä: Konsultointi rakentaa yrityksen brändiä, näkyvyyttä ja asiakassuhteita. Muotoillaan markkinointi niin, että se resonoi kohdeyleisö kanssa. Konsultoinnissa voidaan keskittyä esimerkiksi brändin kilpailuetujen vahvistamiseen, tehokkaiden markkinointitoimien suunnitteluun tai myynnin tehostamiseen.
 • Innovaatiot ja kansainvälistyminen: Konsultointi mahdollistaa kestävän kasvun ja menestyksen kansainvälisillä markkinoilla. Konsultointi auttaa yritystä navigoimaan muutoksessa, ymmärtämään kulttuurisia ja liiketoiminnallisia haasteita ja rakentamaan vahvan pohjan yrityksen kansainväliselle menestykselle, kun tavoitteena on uuden tuotteen lanseeraus, liiketoimintamallien kartoitus, prosessin uudistus tai uusille markkinoille laajentuminen.
 • Henkilöstö ja johtaminen: Konsultointi auttaa rakentamaan kestävää menestystä sitoutuneen tiimin ja osallistavan johtajuuden kautta. Varmistetaan, että yritys houkuttelee, kehittää ja säilyttää alan parhaat osaajat sekä vahvistaa johtajuuden kyvykkyyksiä kaikilla organisaation tasoilla. Konsultoinnissa voidaan esimerkiksi suunnitella henkilöstöstrategiaa tai kehittää johtamiskäytänteitä ja yrityskulttuuria.

 

Muita yleisiä konsultointipalveluja:

 • IT-konsultointi: Konsultointi keskittyy teknologian integroimiseen yrityksen prosesseihin. Tähän voi kuulua esimerkiksi ohjelmistojen kehittäminen, tietojärjestelmien päivitykset tai kyberturvallisuus.
 • Talous ja riskienhallintakonsultointi: Konsultointi tarjoaa asiantuntemusta taloushallinnon, budjetoinnin, riskienhallinnan ja sääntelyn noudattamiseen liittyen.

 

Tyypillinen liikkeenjohdon konsultoinnin rakenne

Konsultointiprosessi alkaa tyypillisesti asiakkaan tarpeiden ja haasteiden kartoituksella. Tämän jälkeen konsultti tai konsulttitiimi työstää valittua aihetta yleensä sekä yhdessä asiakkaan kanssa että itsenäisesti. Lopputuloksena on esimerkiksi strateginen suunnitelma, konkreettiset tavoitteet sekä keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Tärkeää olisi, että konsultti tukisi myös muutoksen hallintaa ja varmistaisi, että uudet käytännöt juurtuvat osaksi organisaation toimintaa. Tämä onnistuu esimerkiksi jatkuvan tuen avulla.

 

 

Miksi ostaa liikkeenjohdon konsultointia?

Liikkeenjohdon konsultoinnin tavoitteena on antaa asiakkaille selkeitä ja mitattavissa olevia ratkaisuja, jotka parantavat yrityksen suorituskykyä ja kilpailukykyä markkinoilla. Konsultointi tarjoaa sekä keinoja akuuttien ongelmien ratkaisemiseen että rakentaa vahvempia, kestävämpiä organisaatioita. 

 

“Uskomme, että tällaisesta strategiakonsultoinnista on hyötyä niin pienille kuin suuremmillekin yrityksille. Ulkopuolinen konsultti ottaa ajan yrityksen avainhenkilöiden kanssa ja tarkistaa, että kaikki on menossa samaan suuntaan. Lisäksi konsultti osaa myös ohjata keskustelua, selkeyttää työtä sekä auttaa, ettei toiminta rönsyile sinne mikä ei ole kannattavaa.” – Askel Healthcare

 

Tässä muutama syy miksi konsultointipalvelujen hankkiminen on kannattavaa.

 • Asiantuntemuksen ja osaamisen lisääminen: Konsultit tuovat mukanaan erikoistunutta tietotaitoa ja kokemusta, jotka voivat olla yritykselle kalliimpaa tai vaikeampaa hankkia pysyvästi omaan henkilöstöön. Konsultti tarjoaa osaamisensa yrityksen käyttöön sovitussa aiheessa. Konsultointiprojektin laajuudesta riippuen konsultti voi suuremmissa projekteissa toimia pidempäänkin ikään kuin ulkoistettuna johtajana, esimerkiksi myynnissä, kasvussa, kansainvälistymisessä tai strategiassa. 


 • Ulkopuolinen näkemys: Konsultit tarjoavat yritykselle puolueettomia näkemyksiä ja ratkaisuja sekä auttavat näkemään uusia mahdollisuuksia. Konsultit antavat näkökulmia yrityksen ulkopuolelta, eivätkä he ole riippuvaisia yrityksen sisällä vallitsevista tavoista tai ennakkoluuloista. Konsultin näkemykset voivat haastaa nykyiset toimintatavat ja tarjota uusia ratkaisuja vanhoihin ongelmiin.


 • Kustannustehokkuus: Vaikka konsultointi voi olla alkuinvestointina kallista, sen tavoittena onkin pitkällä tähtäimellä säästää yrityksen varoja esimerkiksi tehostamalla prosesseja, parantamalla kannattavuutta, tarjoamalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja sitä kautta kasvua tai auttamalla välttämään kalliita virheitä. Konsultoinnin kustannuksia ja saavutettuja tuloksia kannattaakin arvioida pitkällä aikavälillä. Suunnitelmien toteuttaminen ja tulosten saavuttaminen vaatii usein työtä konsultoinnin jälkeen, mihin yrityksen täytyy sitoutua konsultointia hankkiessaan. 


 • Ajansäästö: Konsultointiprojekti usein nopeuttaa muutosta ja kehityshankkeiden toteutusta. Konsultti ei vaadi pitkää perehdytystä, toisin kuin yritykseen vakituisesti palkattava työntekijä. Konsultoinnin avulla yrityksellä on kyky saavuttaa nopeita, mittavia ja usein erittäin spesifisiä muutoksia, jotka eivät olisi mahdollisia ilman ulkopuolista asiantuntemusta.

 

Mitä hyötyä on liikkeenjohdon konsultoinnista?

Investoimalla konsultointipalveluihin yritykset voivat saavuttaa merkittäviä parannuksia niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Koko konsultoinnin arvo tulee usein selvimmin esille, kun katsotaan saavutettuja tuloksia ja niiden pitkäaikaista vaikutusta yrityksen toimintaan. Konsultointipalvelujen hyödyt ovatkin usein kauaskantoiset ja moninaiset eikä niitä yleensä voi mitata heti konsultointiprojektin päätyttyä. 

 

Alla muutamia konkreettisia hyötyjä, mitä konsultointipalvelut tuovat yritykselle:

 • Strategisen suunnittelun parantaminen: Konsultit auttavat yritystä kehittämään tai päivittämään strategiansa ja varmistamaan, että se on linjassa nykyisten markkinoiden ja tulevaisuuden mahdollisuuksien kanssa.
 • Suunnan kirkastaminen: Konsulttien avulla yrityksen strategiat, suunnitelmat ja tavoitteet kirkastetaan niin, että yrityksellä on selkeä suunta, mihin liiketoimintaa lähdetään kehittämään.
 • Operatiivisen tehokkuuden kasvattaminen: Konsultit analysoivat yrityksen nykyisiä prosesseja ja ehdottavat parannuksia, jotka esimerkiksi tehostavat toimintaa, parantavat kannattavuutta tai lisäävät liikevaihtoa.
 • Teknologian hyödyntäminen: Konsultointi auttaa valitsemaan sopivat teknologiat ja integroimaan ne osaksi yrityksen toimintaa. Uudet teknologiat parantavat yrityksen tehokkuutta, kilpailukykyä ja innovatiivisuutta.
 • Muutosjohtaminen: Konsultointi auttaa yritystä jalkauttamaan muutoksia, strategioita ja suunnitelmia. Konsultit tukevat yritystä läpi muutosten, auttaen koko henkilöstöä sopeutumaan uusiin menetelmiin, toimintatapoihin tai kulttuuriin. 
 • Riskienhallinnan tehostaminen: Konsultointi auttaa yritystä tunnistamaan potentiaaliset riskit ja kehittämään strategioita riskin hallitsemiseksi tai välttämiseksi. 
 • Työkalut kehittämisen tueksi: Konsultointi antaa yritykselle konkreettiset työkalut ja keinot laadittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työkalujen ja selkeiden tavoitteiden avulla liiketoiminnan kehittäminen on helpompaa. 

 

“Talouden jatkuva seuranta ja lukujen analysointi on auttanut meitä tekemään oikeita päätöksiä ja näkemään riskejä sekä opettanut kehittämään liiketoimintaa oikeaan suuntaan. Uusi kasvustrategia on toiminut hyvin ja yrityksemme liikevaihto kasvoi viime vuonna 250 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.” – Klaava Kiinteistöt

 

Yhteenveto

Konsultointipalveluiden hankkiminen on investointi, joka voi vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan monin eri tavoin. Vaikka konsultointi voi aluksi vaikuttaa kalliilta, sen tarjoamat hyödyt — kuten syvällinen asiantuntemus, ulkopuoliset näkemykset, tehokkuuden parannukset ja strategisen suunnan kirkastaminen — voivat merkittävästi parantaa yrityksen suorituskykyä ja kilpailukykyä. Konsultointi tarjoaa myös tehokkaan välineen muutosjohtamiseen ja riskienhallintaan, mikä on erityisen arvokasta nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

 

Kun yritykset päättävät investoida liikkeenjohdon konsultointiin, ne eivät vain ratkaise olemassa olevia ja akuutteja haasteita, vaan ne myös rakentavat perustaa pitkäaikaiselle menestykselle ja innovaatiolle. Valitsemalla oikeat konsultointipalvelut ja kumppanit yritykset voivat saavuttaa kestävää kasvua ja kehitystä, jotka näkyvät niin tuloslaskelmassa kuin myös työntekijöiden ja asiakkaiden tyytyväisyydessä.

 

Me Y4 Worksilla tarjoamme monipuolisia konsultointipalveluita yrityksille eri toimialoilla. Olemme erikoistuneet strategiseen konsultointiin ja kanssamme voit kehittää esimerkiksi kasvu- tai kansainvälistymisstrategiaa, yrityksen johtamiskäytänteitä tai markkinointisuunnitelmia. Uskomme strategisen kumppanuuden tuovan asiakkaillemme lisäarvoa ja rakentavan menestyvää liiketoimintaa. Asiakastarinoista voit lukea asiakkaidemme kokemuksia ja tuloksia.

Kirjoittaja

Iisa Virtanen
Iisa vastaa Y4 Worksin markkinoinnista ja hän innostuu hyvistä ja oivaltavista sisällöistä. Töiden ulkopuolella Iisa tykkää urheilla ja kuunnella erilaisia audiosisältöjä.

Suunnittele oma konsultointisi

Mistä aloittaa yrityksen kehittäminen? Kartoita tarpeesi ja suunnittele, millaisen konsultointiprojektin voit toteuttaa asiantuntijoidemme kanssa.

Kirjoittaja

Iisa Virtanen
Iisa vastaa Y4 Worksin markkinoinnista ja hän innostuu hyvistä ja oivaltavista sisällöistä. Töiden ulkopuolella Iisa tykkää urheilla ja kuunnella erilaisia audiosisältöjä.

Jatka lukemista

Y4 Insights

Tilaa näkemyksemme sähköpostiisi.

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käyttämisen Y4 Worksin tietosuojan mukaisesti.