Y4 Works logo

09/09/2021

|

Yritysrahoitukset

09/09/2021

Yrittäjä: oletko tietoinen rahoitusvaihtoehdoistasi? 6 väylää kasvuun julkisen rahoituksen keinoin

Jaa blogi:

Rahoitus pk-yrityksille

Julkinen sektori vilisee monenlaista yritystukea, avustusta ja konsultointia kasvavien yritysten kehittämiseen. Julkisen rahoituksen hakeminen omalle projektille voi olla melkoinen tukiviidakko ja sopivan rahoitusmuodon löytäminen saattaa olla haastavaa. Mitä on julkinen rahoitus yrityksille ja miten sitä haetaan?

Artikkeli päivitetty 18.1.2022.

Yritysrahoitusta myöntävät muun muassa Business Finland, ELY-keskus, Leader-ryhmät ja Euroopan komissio. Kokosimme tähän artikkeliin kattavan tietopaketin julkisen sektorin rahoitusinstrumenteista yrittäjille. Kerromme:

 • Mitä on julkinen rahoitus?
 • Miten valitsen oikean rahoitusinstrumentin?
 • Mistä syntyy onnistunut rahoitushakemus?

Käymme läpi erityisesti Business Finlandin ja ELYn rahoitusinstrumentteja. Blogin lopusta löydät myös koontitaulukon kustakin rahoitusinstrumentista.

 • Valmiilla idealla kansainvälisille markkinoille: Business Finlandin Tempo
 • Asiantuntija-apua uusille markkinoille: Business Finlandin Market Explorer
 • Avustusta nopeaan testaukseen: Business Finlandin Innovaatioseteli
 • Tukea kehittämistoimenpiteisiin: ELYn kehittämisavustus
 • Toiminnan kehittämistä muuallakin kuin maataloudessa: maaseudun yritystuet
 • Edullista konsultointia asiantuntijoilta: ELYn kehittämispalvelut

 

Mitä on julkinen rahoitus?

 

Julkinen yritysrahoitus tarkoittaa julkisen sektorin myöntämää tukea yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen joko lainana tai avustuksena. Yhteistä julkisille rahoittajille on se, että tavoitteena on rohkaista yrityksiä kehittämään liiketoimintaa ja kasvamaan erityisesti kansainvälisille markkinoille.

 

Miten valitsen oikean rahoitusinstrumentin?

 

ELY-keskus ja Business Finland ovat kenties yleisimmät Suomessa yritystukia myöntävät instituutiot. Yrityksille saattaa välillä olla epäselvää kenen puoleen kääntyä silloin, kun hankkeelle etsitään rahoitusta.

Ohjenuorana voidaan pitää sitä, että ELY-keskuksen puoleen kannattaa kääntyä silloin, kun tuote tai palvelu kaipaa vielä kehitystä. Business Finland taas rahoittaa innovatiivisia tuotteita tai palveluideoita, jotka ovat jo lähes valmiita, pilotointivaiheessa.

 

Ohjenuorana voidaan pitää sitä, että ELY-keskuksen puoleen kannattaa kääntyä silloin, kun tuote tai palvelu kaipaa vielä kehitystä. Business Finland taas rahoittaa innovatiivisia tuotteita tai palveluideoita, jotka ovat jo lähes valmiita, pilotointivaiheessa.

Mistä syntyy onnistunut rahoitushakemus?

 

Onnistunut rahoitushakemus vaatii selkeän kehittämiskohteen, sitoutuneen tiimin sekä paneutumista rahoituksen erityispiirteisiin ja projektin taloussuunnitteluun. Usein hyödyksi voi olla konsultin apu rahoitushakemuksen tekemisessä.

Hyvin tehdyssä rahoitushakemuksessa kuvataan kattavasti yrityksen liiketoiminnan nykytilaa ja avainlukuja, henkilöstöresursseja ja osaamista, tulevaisuuden visioita ja kasvustrategiaa. Hakemuksen toinen painopiste on projektin yksityiskohtainen kuvaaminen projektisuunnitelman muodossa sekä projektin taloussuunnittelu.

Konsultin puoleen kannattaa kääntyä jo projektin hakuvaiheessa. Konsultti voi auttaa sopivan rahoitusinstrumentin valinnassa, hakemuksen teossa ja taloussuunnittelussa sekä viranomaiskielen ymmärtämisessä. Konsultin avulla hakemusprosessi on yritykselle kevyempi ja samalla yrityksen on mahdollista saada ulkopuolista näkemystä hankeideaan.

 

1. Valmiilla idealla kansainvälisille markkinoille: Business Finlandin Tempo

 

Tempo-rahoitus on suunnattu kansainvälistä kasvua tavoitteleville startup-, midcap- ja pk-yrityksille, joilla on innovatiivinen tuote tai palvelu. Tempo-rahoitus sopii yritykselle parhaiten silloin, kun sillä on innovatiivinen tuote tai palvelu, joka on valmis markkinoille vietäväksi, ja joka luo yritykselle kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla.

Rahoitus soveltuu melko laajasti erilaisiin toimenpiteisiiin, kuten liiketoimintakonseptin testaukseen ja pilotointiin, markkinakartoitukseen uudella kansainvälisellä markkinalla tai kysynnän kartoittamiseen kansainvälisellä markkinalla. Tempo-rahoituksessa yrityksellä on hyvä olla jo lähes valmis tuote tai palvelu sekä jonkin verran markkinatuntemusta. Rahoituksen pääpaino ei ole tuotekehityksessä.

 

Tempo-rahoituksessa yrityksellä on hyvä olla jo lähes valmis tuote tai palvelu sekä jonkin verran markkinatuntemusta. Rahoituksen pääpaino ei ole tuotekehityksessä.

 

Tukea saavan Tempo-projektin enimmäiskoko on 66 667 euroa. Business Finlandin avustus on 75 % projektin kokonaiskustannuksista, mutta enintään 50 000 euroa. Tuesta 70 % maksetaan jo rahoituspäätöksen jälkeen, loput 30% projektin jälkeen toteutuneiden kustannusten perusteella.

Tuen saamiseksi yrityksellä tulee olla riittävästi varoja projektin toteuttamiseen, mikä tarkoittaa 30 000 euron oman pääoman ehtoista rahoitusta sekä varmistettua kokonaisrahoitusta projektin ajalle.

 

2. Asiantuntija-apua uusille markkinoille: Business Finlandin Market Explorer

 

Market Explorer on tarkoitettu pk- ja midcap yrityksille, jotka etsivät ulkomailta uusia markkinoita tuotteelleen, palvelulleen tai liiketoimintamallilleen. Yrityksen tuotteen tai palvelun tulee olla innovatiivinen ja vähintään pilotointivaiheessa. Rahoitus sopii yritykselle, joka tarvitsee asiantuntijapalveluita uuteen markkinaan kohdistuviin selvityksiin tai tuotteen markkinapotentiaalin testaamiseen.

Business Finlandin rahoitus on minimissään 5000 euroa ja maksimissaan 10 000 euroa, kattaen 50% projektin kokonaiskustannuksista. Rahoitus on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden ostoon ja sillä voi esimerkiksi kartoittaa jälleenmyyjiä, tehdä koemarkkinointia tai selvittää liiketoimintamahdollisuuksia uudella markkinalla. Market Explorer -rahoitus maksetaan projektin jälkeen.

 

3. Avustusta nopeaan testaukseen: Business Finlandin Innovaatioseteli

 

Innovaatioseteli on pk-yrityksille tarkoitettu avustus, jolla yritys voi hankkia asiantuntijapalveluita kansainvälistymispotentiaalia omaavan tuotteen tai palvelun eteenpäin viemiseksi. Rahoitus sopii yritykselle erityisesti silloin, jos se haluaa nopeasti selvittää tuotteen tai palvelun jatkokehitys- tai markkinakelpoisuutta.

Innovaatioseteli on arvoltaan 5 000 euroa ja yrityksen omavastuuosuus siitä on 0 € euroa (1.1.2022 uudistuksen jälkeen). Avustusta voi käyttää esimerkiksi kokeiluihin, mittaus- ja testauspalveluihin tai tutkimustulosten arviointiin. Tuki maksetaan yritykselle projektin jälkeen.

 

4. Monipuolinen tuki pk-yritysten kehittämistoimintaan: ELYn kehittämisavustus

 

Kertauksena vielä: edellä mainitut Business Finlandin rahoitukset soveltuvat erityisesti jo lähes valmiiden tuotteiden tai palveluideoiden kehittämiseen. Seuraavissa kappaleissa kerromme ELY-keskuksen tuista, jotka soveltuvat myös kehitysvaiheessa olevien tuotteiden tai palveluideoiden rahoittamiseen.

Yritysten kehittämisavustus on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja riittävät omat resurssit.

Kehittämisavustuksella yritys voi tehdä esimerkiksi kansainvälistymissuunnitelman, kohdemarkkinaselvityksiä, tuotteen tai palvelun suunnittelua ja testaamista sekä liiketoiminnan ja markkinoinnin suunnittelua. Rahoitusta voi käyttää myös koneiden ja laitteiden hankintaan, tuotantotilojen rakentamiseen tai aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen ja teknisen tiedon hankintaan.

 

ELY-keskuksen tuet soveltuvat myös kehitysvaiheessa olevien tuotteiden tai palveluideoiden rahoittamiseen.

 

Kehittämisavustus on 50% tukea kehittämistoimenpiteisiin. Hankkeeseen sisältyvien investointien tukitaso on 10-35% riippuen yrityksen koosta ja sijainnista. Avustus maksetaan projektin jälkeen.

ELY-keskus on rajoittanut joitakin toimialoja ja investointeja rahoituksen ulkopuolelle. Katso alueesi rahoituslinjauksista, mitkä toimialat ja hankkeet eivät kuulu avustuksen piiriin.

 

5. Toiminnan kehittämistä muuallakin kuin maataloudessa: maaseudun yritystuet

 

Maaseudun yritystuki on tarkoitettu maaseudulla sijaitsevien yrityksien toiminnan kehittämiseen tai investointeihin. Yrityksen ei tarvitse harjoittaa maataloutta saadakseen yritystukea. Suomen pinta-alasta 95% on maaseutua yritystuen näkökulmasta.

Tukea myönnetään yrityksen perustamisen tueksi, investointeihin ja investointien toteutettavuustutkimuksiin. Maaseudun yritystukea haetaan joko ELY-keskukselta tai paikalliselta Leader-ryhmältä. Tuella yritys voi hankkia esimerkiksi tuotantotiloja tai koneita, joilla on merkittävä vaikutus yrityksen kehittymiseen.

Perustamistukea myönnetään 5 000-35 000 euroa. Lisäksi kokeiluun voi saada tukea 2 000-10 000 euroa. Investointitukea myönnetään 20-40% riippuen yrityksen toimialasta, sijainnista ja koosta. Toteutettavuustutkimuksiin tukea myönnetään 40% ensiasteen jatkojalostusyrityksilla ja 50% muille yrityksille. Tuet maksetaan projektin jälkeen.

 

Yrityksen ei tarvitse harjoittaa maataloutta saadakseen yritystukea. Suomen pinta-alasta 95% on maaseutua yritystuen näkökulmasta.

 

6. Edullista konsultointia asiantuntijoilta: ELYn kehittämispalvelut

 

ELY-keskuksen Kehittämispalvelut on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on potentiaalia liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen. Palvelu jaetaan Analyysi- ja Konsultointipalveluihin, jotka poikkeavat luonteeltaan hieman toisistaan.

Analyysi-palvelussa on kartoitetaan ja sanoitetaan yrityksen tila ja kehittämistarpeet yleisemmin, kun taas Konsultointi-palvelussa keskitytään selkeästi sanoitettuun kehittämistarpeeseen.

Luonteva jatkumo on esimerkiksi yrityksen kokonaisvaltainen kartoitus Analyysi-palvelussa, josta löydetään haasteita vaikkapa markkinoinnissa. Konsultointi-palvelussa voidaan keskittyä jo määriteltyyn markkinoinnin ongelmaan ja luoda toimenpidesuunnitelma sen kehittämiseksi.

 

Kehittämispalvelut ovat yritykselle erinomainen tapa esimerkiksi kirkastaa strategiaa, hakea uusia ideoita myyntiin tai kehittää yrityksen tuottavuutta edullisella konsultoinnilla.

 

Palveluiden arvo on päivältä 1300 euroa, jota tuetaan Konsultoinnissa 75% ja Analyysissa 80%. Näin ollen Konsultoinnista yrityksen omavastuulle jää 325 euroa päivältä ja Analyysipalveluista maksettavaa jää 260 euroa päivältä.

Kehittämispalvelut ovat yritykselle erinomainen tapa esimerkiksi kirkastaa strategiaa, hakea uusia ideoita myyntiin tai kehittää yrityksen tuottavuutta edullisella konsultoinnilla. Konsultoinnilla voidaan saada tukea seuraaviin osa-alueisiin:

 • Kasvu ja kansainvälistyminen sekä analyysi
 • Tuottavuus ja digitalisointi
 • Markkinointi ja asiakkuudet
 • Johtaminen ja henkilöstö
 • Innovaatioiden kaupallistaminen

Y4 Works on yksi Kehittämispalveluiden palveluntuottajista, eli yrityksesi voi hankkia tuettua konsultointia suoraan meiltä. Lue lisää tuetusta konsultoinnista täältä.

Koontitaulukko: julkiset rahoitusinstrumentit yrityksille

 

Kokosimme yhteenvedon yritysten julkisista rahoitusinstrumenteista alla olevaan taulukkoon. Klikkaamalla saat taulukkoa suuremmaksi. Taulukko on päivitetty viimeksi 18.1.2022.

 

Pk-yrityksen julkiset rahoitusvaihtoehdot

 

Yhteenveto: keskity selkeään kehittämiskohteeseen

 

Kuten edellä olemme kertoneet, yrittäjällä on monia eri rahoitusvaihtoehtoja liiketoimintansa kehittämiseen julkisella sektorilla. Instrumentit sisältävät monia eri kriteerejä, vaatimuksia, termejä ja rajoituksia. Vähemmästäkin menee pää pyörälle!

Rahoituksia haettaessa kannattaa keskittyä olennaiseen: panosta selkeään kehittämiskohteeseen, joka edistää yrityksen liiketoimintaa, kilpailuetua ja kansainvälistymistä.

 

Rahoituksia haettaessa kannattaa keskittyä olennaiseen: panosta selkeään kehittämiskohteeseen, joka edistää yrityksen liiketoimintaa, kilpailuetua ja kansainvälistymistä.

 

Hanki tarvittavat tiedot, esitä ne selkeästi ja panosta erityisesti rahoitusinstrumenteissa mainittuihin teemoihin, kuten innovatiiviseen ideaan ja kansainvälistymiseen.

Ja lopuksi: käytä rohkeasti asiantuntijoiden apua hyväksesi. Konsulttimme auttavat mielellään julkisten avustusten ja tukimuotojen valinnassa sekä hakuprosessissa.

Emma-Lotta Annola

Kirjoittaja

Emma-Lotta Annola
Emma työskentelee Y4 Worksilla rahoitusasiantuntijana.

Tutustu rahoituspalveluihimme

Y4 Works auttaa sekä julkisten yritysrahoitusten hankkimisessa että hankkeiden toteuttamisessa.

Kirjoittaja

Emma-Lotta Annola
Emma-Lotta Annola
Emma työskentelee Y4 Worksilla rahoitusasiantuntijana.

Jatka lukemista

Kokemuksia Y4 Worksilla

Ajankohtaisia ajatuksia kasvusta ja (työ)elämästä

Tilaa Y4:n uutiskirje.

*Tietosuojaselosteen löydät täältä.